VNG bericht over voortgang afspraken Raamovereenkomst Verpakkingen

In het voorjaar van 2018 is de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 tussentijds geëvalueerd. Hier zijn voornamelijk knelpunten geïnventariseerd. Deze inventarisatie leidde ertoe dat de drie raamovereenkomstpartijen hebben aangedrongen op aanpassing van de huidige afspraken.

Dat de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 erg leeft onder gemeenten blijkt uit de recente jaarcongressen. Via verschillende moties deden gemeenten aan de VNG het verzoek om maatregelen te nemen die het sluiten van voornamelijk de keten van kunststofverpakkingen bevorderen.

De VNG streeft er naar om in het aankomende bestuurlijk overleg (eerste helft van 2019) tot nieuwe afspraken te komen over aanpassingen en aanvullingen in de huidige Raamovereenkomst Verpakkingen. Over het uiteindelijke doel: het tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten de keten van kunststof verpakkingen sluitend maken, zijn zowel de staatssecretaris, als het verpakkende bedrijfsleven, als de gemeenten het eens. Over de weg er naar toe zijn ze het echter nog niet helemaal eens. Dit betekent dat er onderhandeld wordt over een samenhangend pakket aan nieuwe afspraken.

In de ledenbrief staat de huidige stand van zaken, wat de inzet van de VNG is en gaat in op enkele afspraken die inmiddels tot stand zijn gekomen.

www.vng.nl