HomeDossiersDuurzaamheidFevia veroordeelt ontwerp zwerfvuiltaks voor voedingsbedrijven

Fevia veroordeelt ontwerp zwerfvuiltaks voor voedingsbedrijven

De drie gewesten van het land willen voedingsbedrijven een nieuwe verpakkingsheffing van 112 miljoen euro opleggen. Fevia protesteert tegen een belasting die drie keer hoger ligt dan in de buurlanden en die de Belgische consument verder in het nadeel brengt.

Europa heeft besloten dat voedings- en drankenproducenten moeten instaan voor de kosten van het opruimen van zwerfvuil. De drie gewesten van het land leggen momenteel de laatste hand aan nieuwe wetgeving hierover. Ze hebben berekend dat producenten hiervoor 112 miljoen euro zouden moeten betalen. In onze buurlanden ligt deze belasting verhoudingsgewijs drie keer lager.

Fevia heeft meermaals kritiek geuit op de berekeningsmethode, die gebaseerd is op aangiftes van lokale overheden en tegenstrijdige en onnauwkeurige gegevens over de samenstelling van zwerfvuil. Bart Buysse, CEO van Fevia: “We begrijpen nog steeds niet waarom het opruimen van zwerfvuil in ons land drie keer zoveel zou kosten als in buurlanden zoals Frankrijk, Nederland en Duitsland. Loop maar eens rond in de steden en op het platteland van deze landen om te zien dat de aanwezigheid van zwerfvuil ook daar problematisch is en dat het regelmatig wordt opgeruimd. Wij geloven niet dat onze lokale overheden zoveel minder efficiënt zouden zijn.”

Op basis van de plannen die nu op tafel liggen, zouden bedrijven de belasting al in augustus 2024 moeten betalen. Met deze nieuwe belasting loopt de verpakkingsheffing op tot meer dan 720 miljoen euro. Dat is, in andere woorden, bijna een euro per kg huishoudelijke verpakking, gelijk aan 62 euro per jaar voor elke Belg.

Deze nieuwe belasting zal de rentabiliteit van onze bedrijven, die al in het gedrang komt, nog meer onder druk zetten. Bedrijven zullen geen andere keuze hebben dan deze belasting door te rekenen in de verkoopprijs van voedingsmiddelen en dranken. Deze extra belasting zal dus opnieuw een impact hebben op de prijs van het winkelkarretje. En ons structureel concurrentienadeel ten opzichte van de buurlanden zal zo nog groter worden. Bart Buysse: “In 2023 zagen we grensaankopen meer dan verdubbelen ten opzichte van 2022. Dat is een enorm winstverlies, niet enkel voor de Belgische economie, maar ook voor de overheidsfinanciën. In plaats van onredelijke nieuwe belastingen te heffen, zou België maatregelen moeten nemen om de fiscale lasagne te verminderen.”

Voedingsbedrijven willen niet ontsnappen aan hun medeverantwoordelijkheid wat betreft de strijd tegen zwerfafval. Al jaren investeren ze in het duurzamer maken van hun verpakkingen. Zij zijn van plan deze weg te vervolgen in de toekomst.

www.fevia.be