HomeDossiersDuurzaamheidBelgië in Europese top voor recycling van huishoudelijke verpakkingen

België in Europese top voor recycling van huishoudelijke verpakkingen

In 2021 recycleerden we 29,7 kg glas, 16,6 kg papier-kartonverpakkingen en 16,4 kg PMD-materialen per inwoner. Het aandeel PMD, en dan voornamelijk plastic verpakkingsmaterialen, neemt daardoor verder toe, vooral door de verdere uitrol van de Nieuwe Blauwe Zak.

Door te recycleren, moeten er minder nieuwe, primaire grondstoffen gedolven worden om verpakkingen of producten te maken. Zo wordt transport over lange afstand en de uitstoot van broeikasgassen vermeden. Onderzoeksbureau RDC environment berekende dat de recyclage van huishoudelijke verpakkingen in 2021 goed was voor een besparing van 850.000 ton CO2, wat gelijk staat aan 315.000 wagens minder op onze wegen.

Sinds oktober 2021 sorteren alle Belgen hun verpakkingen in de Nieuwe Blauwe Zak. Dankzij de uitgebreide PMD-sorteerregels zamelden we per inwoner vorig jaar gemiddeld zo’n 6 kg extra in ten opzichte van vroeger. Dit betekent zo’n 6 kg minder restafval (en bijgevolg minder verbranding) per inwoner. Bij de intercommunales die al meer dan een jaar de Nieuwe Blauwe Zak gebruiken, liggen de rendementen zeer dicht tegen de voorspelde 8 kg extra per persoon en per jaar. Daarmee zitten we op schema om de verwachte bijkomende 100.000 ton verpakkingsmateriaal in te zamelen voor recyclage.

Dankzij de invoering van de Nieuwe Blauwe Zak presteert België met een recyclagepercentage van 52% voor plastic beter dan de Belgische (50% ​ in 2021) en Europese (50% in 2025) doelstellingen.

Om de ingezamelde hoeveelheden verder op te krikken en sorteertwijfel over bepaalde verpakkingen weg te werken, investeert Fost Plus fors in sensibiliseringacties ​ en communicatiecampagnes. Zo werd in 2021 opnieuw een grootscheepse campagne opgezet in samenwerking met Valipac om het sorteren op de werkvloer te stimuleren. Met succes: we bereikten een nieuwe mijlpaal in het buitenshuis inzamelen: 22.000 ton, oftewel 3.000 ton meer tov 2020, onder andere door 1.250 bedrijven die een premie konden uitbetaald krijgen voor het opstarten van een sorteertraject voor PMD.

In 2022 blazen we projecten die door corona noodgedwongen stillagen, nieuw leven in met onder andere sorteerprojecten aan de kust, in en rond voetbalstadia en op evenementen.

Om de grotere hoeveelheden ingezamelde PMD-verpakkingen zo efficiënt en duurzaam mogelijk te sorteren, besloot Fost Plus in 2019 om te investeren in vijf hoogtechnologische sorteercentra in België. In 2021 gingen er vier daarvan open. Het laatste, in Luik, zal eind 2022 operationeel worden.

80% van de ingezamelde en gesorteerde verpakkingsmaterialen wordt in België gerecycleerd. Bovendien werken we hard aan bijkomende recyclagecapaciteit voor plastic. Dankzij vijf nieuwe recyclagefabrieken zal vanaf 2024 meer dan 75% van het plastic verpakkingsmateriaal, waaronder PET-flessen, PE-folies, PET-schaaltjes, verpakkingen in HDPE en PP en gemengde plastic verpakkingen en folies, in eigen land gerecycleerd worden. De beslissing over de vijfde recyclagefabriek op Belgische bodem zit in de laatste fase.

De strijd tegen zwerfvuil wordt de komende jaren nog belangrijker. Vanaf januari 2023 worden de bedrijven verantwoordelijk voor de zwerfvuilkost van hun verpakkingen. Het is een unieke kans voor Fost Plus om haar maatschappelijke rol verder op te nemen en bij te dragen aan een nette leefomgeving, en dat gaat hand in hand met extra recyclage.

Fost Plus startte in 2020 met de Click, een project waarbij mensen worden beloond als ze zwerfvuil oprapen of verpakkingen van consumptie onderweg in de juiste vuilnisbak gooien. In 2021 sloten Antwerpen, Blankenberge, Middelkerke en Namen aan. Begin 2022 volgde Anderlecht. Ondertussen telt de Click al bijna 23.500 gebruikers die samen 52.000 keer ‘clickten’.

Als onderdeel van het Circular Economy Package legt Europa een nieuwe, geharmoniseerde methodologie ​ op om het recyclagepercentage te berekenen. De verschillende lidstaten moeten uiterlijk eind juni 2022 voor het eerst volgens die nieuwe meetmethodologie rapporteren naar Europa toe. In België gebeurt dit door de Interregionale Verpakkingscommissie, zowel voor huishoudelijke als bedrijfsmatige verpakkingen (via Valipac). Fost Plus past deze goedgekeurde meetmethodologie om de gerecycleerde tonnen te berekenen daarom al toe op de resultaten van 2021.

Tot slot, de jaarlijkse kost per inwoner van selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen blijft stabiel op 15 euro per inwoner. Met een recyclagepercentage van bijna 90%, krijgt de burger uitstekend waar voor hun geld, dankzij het gecentraliseerde beheer en de nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen.

www.fostplus.be