DISCLAIMER

Op het gebruik van Pack Online, waaronder de website, dagelijkse nieuwsbrief, app voor smartphone en tablets en alle overige uitingen, zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. De uitgever van Pack Online is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden en/of de disclaimer zonder nadere berichtgeving te wijzigen.

De door Pack Online verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Linken en/of verwijzen naar door Pack Online verstrekte informatie is wel toegestaan.

Hoewel aan het vervaardigen van deze uitgave de grootst mogelijke zorg wordt besteed, stelt Pack Online zich niet aansprakelijk voor onvolkomenheden en/of onjuistheden van welke aard dan ook. Pack Online aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

Pack Online is een uitgave en geregistreerde handelsnaam van Van Berkel Media gevestigd te Tilburg.